Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 25 2018

6011 f442 500
Reposted byconcarnejemkartofleeyelyn
6010 0e7f
Reposted byIMSomka217
6009 66d0 500
Reposted byJessSilentegingerglue
6003 081e 500
6002 26c6
Reposted byLiliumJessSilentepdgstraycatnieobecnoscMountainGirl
6001 b4fa
Reposted byLilium Lilium
6000 0b24 500
Reposted bysopadepollohavingdreams
5999 c38f 500
Reposted byLiliumJessSilentestraycat

October 28 2018

1119 4327 500

October 25 2018

7962 85d9 500
2333 a7d7 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaszydera szydera

October 23 2018

6586 6739 500
Reposted fromtwice twice vialekkaprzesada lekkaprzesada
3593 7da8 500
Kissi Ussuki
7381 9c68 500
2575 987d
Reposted fromkarahippie karahippie
Nasza kultura opiera się na nadmiarze, nadprodukcji, w rezultacie czego nasze doświadczenie zmysłowe stopniowo coraz bardziej traci na wyrazistości. Warunki współczesnego życia - materialnej obfitości, namnożenia rzeczy - osłabiają naszą zdolność odczuwania. (...) Dziś ważne jest uleczenie naszych zmysłów. Musimy się nauczyć więcej widzieć, słyszeć i odczuwać.
— Susan Sontag - "Przeciw interpretacji i inne eseje"
8192 6bd2 500
2575 987d
Reposted fromkarahippie karahippie
Nasza kultura opiera się na nadmiarze, nadprodukcji, w rezultacie czego nasze doświadczenie zmysłowe stopniowo coraz bardziej traci na wyrazistości. Warunki współczesnego życia - materialnej obfitości, namnożenia rzeczy - osłabiają naszą zdolność odczuwania. (...) Dziś ważne jest uleczenie naszych zmysłów. Musimy się nauczyć więcej widzieć, słyszeć i odczuwać.
— Susan Sontag - "Przeciw interpretacji i inne eseje"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl