Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 28 2018

1119 4327 500

October 25 2018

7962 85d9 500
2333 a7d7 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaszydera szydera

October 23 2018

6586 6739 500
Reposted fromtwice twice vialekkaprzesada lekkaprzesada
3593 7da8 500
Kissi Ussuki
7381 9c68 500
2575 987d
Reposted fromkarahippie karahippie
Nasza kultura opiera się na nadmiarze, nadprodukcji, w rezultacie czego nasze doświadczenie zmysłowe stopniowo coraz bardziej traci na wyrazistości. Warunki współczesnego życia - materialnej obfitości, namnożenia rzeczy - osłabiają naszą zdolność odczuwania. (...) Dziś ważne jest uleczenie naszych zmysłów. Musimy się nauczyć więcej widzieć, słyszeć i odczuwać.
— Susan Sontag - "Przeciw interpretacji i inne eseje"
8192 6bd2 500

October 10 2018

0117 c2cd 500

October 04 2018

4930 93f9
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viafatique fatique
4735 5c03
Reposted fromlostness lostness viafatique fatique
5506 6963 500
Reposted fromtagaryren tagaryren viafatique fatique
9862 6923 500

natgeofound:

Locals relax by the tulip fields along the canal in Haarlem, The Netherlands, 1931. Photograph by Wilhelm Tobien, National Geographic Creative.

Reposted fromfatique fatique
7025 b8a7 500
Reposted fromfatique fatique
4177 b9a0 500

secretcinema1:

Sugar Bowl Restaurant, Gaylord, Michigan, 1973, Stephen Shore

Reposted fromfukuku3 fukuku3 vialekkaprzesada lekkaprzesada
0535 d031 500

47th Street, New York City, 1957. Photo by André Robé.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl